Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ


ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Π.Ο.Ε. με την επωνυμία «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Π.Ο.Ε.» (Σ.Ε.Ν. Π.Ο.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έδρα και της Π.Ο.Ε.


ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί της «Σ.Ε.Ν.Π.Ο.Ε» είναι:

• Η σύσφιξη σχέσεων, η καλλιέργεια δεσμών φιλίας, η επικοινωνία και συνεργασία με νέους από ομοσπονδίες και άλλους φορείς Ποντίων του εξωτερικού, η ενιαία έκφραση και δράση των Ποντίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

• Η συγκέντρωση και παροχή πληροφοριών με τη χρήση νέων τεχνολογιών σε πολιτιστικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν τους νέους, με στόχο την εύρεση, αποκρυστάλλωση και προβολή των ιδιαίτερων ικανοτήτων και ανησυχιών των νέων.

• Η υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε τομείς πολιτισμού.

Στα γενικότερα ζητήματα ποντιακού ενδιαφέροντος ο παρών κανονισμός λειτουργίας καλύπτεται από το καταστατικό της Π.Ο.Ε.


                                                    ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ


ΑΡΘΡΟ 3

Η Σ.Ε.Ν. της Π.Ο.Ε. αποτελείται από 15 μέλη.

Μέλος της Σ.Ε.Ν. και των Π.Ε.Ν. που την αναδεικνύουν μπορεί να γίνει κάθε νέος ηλικίας από 18 έως 30 ετών.

Οι νέοι ηλικίας από 15 έως 18 ετών μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες ως δόκιμα μέλη, δεν έχουν όμως τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Τα μέλη της Σ.Ε.Ν. προέρχονται από τις Περιφερειακές Επιτροπές Νεολαίας και εκλέγονται ως εξής:

Κατά την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών των Σ.Πο.Σ. της Π.Ο.Ε. διενεργούνται παράλληλα εκλογές για την ανάδειξη (ισαρίθμων με τους Σ.Πο.Σ.) 9μελών Περιφερειακών Επιτροπών Νεολαίας.

Στην εκλογή των 9μελών Περιφερειακών Επιτροπών Νεολαίας κάθε σύλλογος συμμετέχει με έναν έως τρεις εκπροσώπους, οι οποίοι προέρχονται από το τμήμα νεολαίας του εκάστοτε συλλόγου.

Σε περίπτωση έλλειψης συγκροτημένου τμήματος νεολαίας, τους εκπροσώπους - εκλογείς των 9μελών Π.Ε.Ν. ορίζει το Δ.Σ. του συλλόγου.

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων, εκλογείς των 9μελών Π.Ε.Ν., έχουν παράλληλα δικαίωμα εκλέγεσθαι ως μέλη των άνω επιτροπών.

Τα εννέα (9) μέλη κάθε Περιφερειακής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Συντονιστή, τον Αναπληρωτή Συντονιστή και τον Γραμματέα.

Τα εννέα (9) μέλη κάθε Περιφερειακής Επιτροπής εκλέγουν τρεις (3) αντιπροσώπους τους στη Σ.Ε.Ν., οι οποίοι δεν απαιτείται να ταυτίζονται με τον Συντονιστή, τον Αναπληρωτή Συντονιστή και τον Γραμματέα. Οι κατά τα άνω εκλεγμένοι αντιπρόσωποι καθεμιάς από τις πέντε Π.Ε.Ν. απαρτίζουν την 15μελή Σ.Ε.Ν.

Τα 15 εκλεγέντα μέλη της Σ.Ε.Ν. συνέρχονται στην πρώτη από την εκλογή τους συνεδρίαση (μετά από πρόταση του απερχόμενου Προέδρου) και εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Οργανωτικό Γραμματέα.

Η θητεία της Σ.Ε.Ν. είναι τριετής, ίση και παράλληλη με τη θητεία του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.

Δεν υπάρχει κώλυμα επανεκλογής τόσο στη Σ.Ε.Ν. όσο και στην Επιτροπή Νεολαίας εκάστου Σ.Πο.Σ.

Σε κάθε Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. η Σ.Ε.Ν. εκπροσωπείται από 1-3 αντιπροσώπους, οι οποίοι επιλέγονται κάθε φορά από το 15μελές.


ΑΡΘΡΟ 4

1. Το μέλος της Σ.Ε.Ν. ή των Π.Ε.Ν. χάνει αυτήν την ιδιότητά του στις εξής περιπτώσεις:

α. Λόγω αποχωρήσεως. Για την αποχώρηση μέλους απαιτείται η υποβολή γραπτής δηλώσεως προς τη Σ.Ε.Ν. ή την Π.Ε.Ν. αντίστοιχα.

β. Λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της Σ.Ε.Ν. ή της Π.Ε.Ν. από έξι συνολικά συνεδριάσεις της της εντός ενός έτους.

γ. Λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του μέλους απέναντι στη Σ.Ε.Ν. ή στις Π.Ε.Ν.

2. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Σ.Ε.Ν. κινείται η διαδικασία αντικατάστασής του με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Π.Ε.Ν. από την οποία προέρχεται το αποχωρήσαν ή αποβληθέν μέλος.

3. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Π.Ε.Ν. το αποχωρήσαν ή αποβληθέν μέλος αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη της Π.Ε.Ν.


ΑΡΘΡΟ 5

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Σ.Ε.Ν. είναι:

1. Η διοργάνωση συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων (παραστάσεων, διαλέξεων και ομιλιών, εορτών), εκδρομών κλπ. Κάθε είδους εκδηλώσεις που αφορούν τη Νεολαία διοργανώνονται από τη Σ.Ε.Ν. σε συνεργασία με τις 9μελείς Περιφερειακές Επιτροπές Νεολαίας και το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.

2. Η συγκρότηση ομάδων που ερευνούν, μελετούν και επεξεργάζονται θέματα που αφορούν την παιδεία, τον πολιτισμό, την πληροφόρηση, την ενημέρωση, την επιμόρφωση, τον αθλητισμό, την οικολογία, τον εθελοντισμό καθώς και κάθε είδους κοινωνικό ζήτημα που μπορεί να απασχολεί τους νέους. Τα άτομα που συμμετέχουν στις άνω ομάδες προέρχονται από τους συλλόγους – σωματεία που απαρτίζουν τους Σ.Πο.Σ., χωρίς βέβαια να αποκλείεται η συμμετοχή νέων που δεν ανήκουν σε κάποια από αυτές τις οργανώσεις.


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΑΡΘΡΟ 6

Η Σ.Ε.Ν. συνεδριάζει τακτικώς μια φορά το μήνα και εκτάκτως όσες φορές παραστεί ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου ή τριών τουλάχιστον μελών της με πρόσκληση του Προέδρου. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να τεθεί εφόσον το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 των παρόντων μελών.

Η Σ.Ε.Ν. συνεδριάζει σε απαρτία εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το 51% των μελών της.

Οι αποφάσεις της Σ.Ε.Ν. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η πρόταση που έχει υπέρ αυτής την ψήφο του Προέδρου.

Οι αποφάσεις της Σ.Ε.Ν. κοινοποιούνται στον υπεύθυνο νεολαίας της Π.Ο.Ε. προκειμένου να διαβιβαστούν στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Όσοι τις παρακολουθούν οφείλουν να μη θορυβούν, μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου. Κατ’ εξαίρεση και με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των μελών της, η Σ.Ε.Ν. συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Αυτή η απόφαση απαγγέλλεται δημόσια.

Υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών και τη γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε.Ν. είναι ο Γενικός Γραμματέας.ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 7

Η Σ.Ε.Ν. τηρεί βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 8

Η Σ.Ε.Ν. δεν έχει δική της νομική προσωπικότητα και η δράση της εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης της Π.Ο.Ε.